นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนนายอำเภอพระประแดง คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี
ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับจังหวัดสมุทรปราการ โดยหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการรับนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 27 คน ในระยะเวลา 20 วัน โดยพักอาศัยในครอบครัวอุปถัมภ์พื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง และตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในชุมชนและสามารถที่จะปรับตัวในบริบทของชุมชน และมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนากลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง ในการเข้าถึงและจัดสวัสดิการสังคมได้
2. เพื่อเป็นกลไกช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งนำร่องในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง และเยี่ยมบ้านให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง