นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเมือง ชั้น 3 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร (นายสุเทพ อู่อ้น) และคณะฯ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,964,968 คน และแรงงานต่างด้าว จำนวน 237,707 คน โดยจำนวนแรงงานต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2562 มูลค่า 773,498 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการร้อยละ 55.80 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 43.69 และภาคการเกษตร 0.51 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ร้อยละ 54.66 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม
ในการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามในประเด็นการดำเนินการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว กิจการประเภทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมชมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จังหวัดสมุทรปราการ