นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ และและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม เฝ้าระวัง /ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่/Cluster ที่สำคัญ การดำเนินการของ CI และ HI หลังจากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ให้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ