นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 พื้นที่ในระบบกลุ่มหาดตั้งแต่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ณ ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากองค์ปกครองส่วนถิ่นในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพันธกิจในการป้องกัน ดูแล และบำรุงรักษาที่ดินริมชายฝั่งไม่ให้ถูกคลื่นกัดเซาะจมหายไปในทะเล ได้ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตัน เพื่อให้การดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อมชุมชน สังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อร่วมรับพังข้อมูลโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ รวมถึงความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายฝั่งต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ