นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆที่ได้เสียสละ เวลา และความสุขส่วนตัว มาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

โดยดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดจนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ