นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดการประชุมดังนี้
ฝ่ายเลขาได้รายงานสถิติผู้ขอรับเด็กที่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติจำนวย 29 ราย จดทะเบียนระบบุตร 21 ราย
ในครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีทดลองเลี้ยงดูเด็กในครั้งนี้จำนวน 5 ราย