นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้
ประธานฝากฝ่ายเลขาตรวจดูรายงานการประชุมที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พ.ม. ได้จัดให้ประชุมด่วน ระหว่างกระทรวง พ.ม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ว่ามีมติให้ทำอะไร แล้วให้ฝ่ายเลขาแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ
ฝ่ายเลขาแจ้งแนวทางการการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565
ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564