นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเยี่ยมเกษสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียด ดังนี้
ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 21 และมาตรา 22 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด จำนวน 6 คน ที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้พิจารณาผู้สมัคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้สมัครได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากฝ่ายเลขาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ