นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดมีดังนี้
ฝ่ายเลขาฯ รายงานคณะกรรมการฯ เรื่องแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อคณะกรรมการฯ ทราบ
– รายงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อให้คณะกรรมการทราบ
ฝ่ายเลขาฯ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับคำขอรับการสนับสนุนสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 6 ครอบครัว จึงเรียนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารนาอนุมัติ