นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2564)

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2564)

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2564)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2564) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้
ประธานแจ้งคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ 2470/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลืรอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)รับทราบ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรค
สนง.ป.ป.ช.สป.แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานแจ้งให้ติดตามประเมินผล คะแนนของปีที่แล้ว ตัวชีวัดตัวไหนที่เป็นข้อบกพร่องให้วิเคราะห์ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
ประชุมครั้งที่ 2 ให้เชิญผู้รับผิดชอบ ออกคำสั่ง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขาเพื่อตรวจสอบตรวจทาน ติดตาม ประเมินผล
ให้แต่ละหน่วยรักษาและพัฒนาการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้นและให้ฝ่ายเลขาคอยช่วยเหลือแต่ละหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชีวัด