นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลตำบลแพรกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลตำบลแพรกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลตำบลแพรกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลตำบลแพรกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ มีความประสงค์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ในการให้บริการด้านการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี
เทศบาลตำบลแพรกษา จัดทำโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และเทศบาลตำบลแพรกษาได้ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงิน ของทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณาต่อไป