นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565 โดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย
โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้ผู้ร่วมประชุมทราบ และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา