นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้”คุณธรรม นำกานพัฒนา” สร้างสังคมคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงได้ทำแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1( พ.ศ.2559-2564 ) และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกันดำเนินการอย่างบูรณาการ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญได้แก่ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์กลยุทธและแนวทางการดำเนินงานซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องนำแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีตามลำดับ
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งก่รปรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสมุทรปราการ
แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณในแต่ละปี และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม
แจ้งว่าจังหสัดสมุทรปราการมีการประเมินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการและการพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ประชุมเห็นชอบ