นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
1. ประธานแจ้งที่ประชุมว่า โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรง เป็นโครงการสำคัญที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กำชับให้เร่งดำเนินการเพราะเป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ชุมชนและประชาชนสมุทรปราการ
2. ประธานได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรง ที่6936/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 64 และสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายในฐานะเลขานุการคณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง มีหน้าทีในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าให้จังหวัดทราบ
3. ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งว่าการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานย่อยภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรงเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในหลายหน่อยงาน จึงได้กำหนดประชุมคณะทำงานย่อยฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
– วางแผนทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน การกำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง
– ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งว่าผักตบชวาในคลองสำโรงมีลักษณะไม่เหมาะที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์จักสานเพราะเส้นใยเล็ก
– ผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดินได้ให้ข้อมูลว่าผักตบชวาในคลองสำโรงสามารถนำมาทำประโยชน์ได้โดยทำเป็นปุ๋ยเพราะมีแร่ธาตุ แต่มีปัญหาในการขนย้ายผักตบชวาและการหาพื้นที่ตากผักตบชวา
– ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่งไปสำรวจพื้นที่ว่างริมคลองสำโรง เพื่อจะใช้ทำประโยชน์โดยหาพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของหน่วยงานราชการ หรือพื้นที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ได้
– ให้มีคณะกรรมการชุมชนริมน้ำแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาและให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นว่าจะร่วมพัฒนาอย่างไร