นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SARASAS HYBRID LEARNING PROJECT EXHIBITION 2022

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SARASAS HYBRID LEARNING PROJECT EXHIBITION 2022

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SARASAS HYBRID LEARNING PROJECT EXHIBITION 2022

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SARASAS HYBRID LEARNING PROJECT EXHIBITION 2022 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิและโรงเรียนในเคลือสารสาสน์ ได้จังงาน SARASAS HYBRID LEARNING PROJECT EXHIBITION 2022 ซึ่งเป็นการส่งเสริมกานเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ผู้เเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมต่อไป
ดังนั้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 27 โรงเรียน ทั้งระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ 4 อาชีวศึกษา จัดโครงงานขึ้นทั้งหมด 42 โครงงาน