นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบเกียรติบัตร แด่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ” ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ฝ่ายเลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ให้คณะกรรมการฯทราบ
3. ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งการนำนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การนำไปปฏิบัติ
4. ฝ่ายเลขาได้รายงานเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี