นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีรายละเอียดการประชุมโดยสังเขปดังนี้
1. เรื่องก่อนวาระประชุม
1.1 แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการ
– นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
– นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งเดิม นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี
2. เรื่องการชี้แจงข้อราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2.1 กลุ่มงานปกครอง
– สรุปผลชีวัดการทำงานของอำเภอประจำเดือน ม.ค. 65 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือน ก.พ. 65 เพื่อขับเคลืรอนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)
– การจัดกิจกรรมขายกล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องสุ่มอัตโนมัติ
– การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
– ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
– กวดขันการลักลอบเล่นการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
– ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 กลุ่มงานความมั่นคง
– สรุปผลการดำเนินการออกจักระเบียบสังคมและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
– มาตรการกำกับดูและสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ยสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่เสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
2.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
– สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
3. ข้อราชการหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
– สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ รายงานเรื่องโครงการพระราชดําริที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ได้ฝากให้นายอำเภอลงไปตรวจสอบและประสานการดำเนินงานในพื้นที่ของตัวเอง
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าได้รับการประสานจากส่วนกลางว่าจะลงพื้นที่เรื่องโครงการโคกหนองนา
– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานความก้วหน้าของโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง
– สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ รายงานการประชุม PM 2.5 ว่าถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นคดีความให้แจ้งเพื่อที่จะรายงานต่อไป
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งเรื่องการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มการรับรู้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมและได้แจ้งเตือนประชาชนได้เร็วขึ้น
– สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ได้รายงานการสูญเสียน้ำของจังหวัด การแก้ไขท่อประปาแตก และการแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่ อบต.คลองด่าน