นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในโครงการยกระดับ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (DMC)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในโครงการยกระดับ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (DMC)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในโครงการยกระดับ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (DMC)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในโครงการยกระดับ
และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (DMC) สู่การ
จัดการไมซ์ (MICE) อย่างมืออาชีพเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติ และเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการปรับตัวของผู้ประกอบการ รวมถึงการยกระดับความสามารถ ด้านการแข่งขันในตลาดและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของ ประเทศต่อไป