นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดในระดับภาคต่อไป

กรมการศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพระพุทธศาสนา สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำในรูปแบบที่ถูกต้อง หมั่นศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา ฝึกฝนทักษะการพูดต่อสาธารณชน ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม

สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลา พัฒนาจิตใจเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในอนาคต ให้มีสติระลึกอยู่เสมอ ที่จะปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ