นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 2/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 2/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565
– ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565
– ผลการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน้ำ/ผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำ
– การพิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการจัดเก็บน้ำเพื่อดูแล้งปี 2565/ 2566
– การขอความเห็นต่อแผนงาน/โครงการที่จะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ