นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลการประชุมเชิงปฏิบัติงานครั้งที่ 1

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลการประชุมเชิงปฏิบัติงานครั้งที่ 1

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลการประชุมเชิงปฏิบัติงานครั้งที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลการประชุมเชิงปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ (งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างสำหรับงานจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น5 สำนักงานเทศบาลบางปู โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– เพื่อคัดเลือกเมืองที่มีศักยภาพในการเติบโตจากนโยบายการขับเคลื่อนระดับชาติของรัฐบาล
– เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี( Master plan)
-เพื่อจัดทำการศึกษาความเหมาะสม( feasibility Study)
– เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด (detailed Design)
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ