นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 2/2556 )

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 2/2556 )

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 2/2556 )

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 2/2556 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
– สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ 2565
– ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565
– การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565