นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่5

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่5

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ขั้น 3 อาคารศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 10
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1. รายงานการตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 ประจำเดือนมกราคม 2556 และสรุปผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2556
2. การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
3. การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่นเพื่อรับเข็มขัดเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 รอบที่ 2
5. รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์ โอไมครอน ในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
6. การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (bubble and seal) ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง
7. รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการปี 2564 (ม.ค. – ธ.ค. 2564)