นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ การประชุม ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ(ทุกคณะย่อย)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ การประชุม ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ(ทุกคณะย่อย)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ การประชุม ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ(ทุกคณะย่อย)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ การประชุม
ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ(ทุกคณะย่อย) ณ ห้องประชุม2 สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
– ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ
– ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานย่อย ทั้ง 6 คณะ
– พิจารณาแนวทางการพัฒนาคูคลองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีความสะอาดเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามแนวคิด “คลองสวยน้ำใส”
– พิจารณาแนวทางการจัดทำบันทึกความตกลง MOU การพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาคูคลองและจังหวัดสมุทรปราการระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน