นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระมหากรุณาธิคุณในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริครั้งที่ 3

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระมหากรุณาธิคุณในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริครั้งที่ 3

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระมหากรุณาธิคุณในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามรอยพระมหากรุณาธิคุณในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริครั้งที่ 3 ผ่านระบบ cisco webex meeting ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
– เพื่อศึกษาข้อมูลสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ อาณาราษฎรรวมทั้งประสานความร่วมมือหรือดำเนินการร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อบูรณะฟื้นฟูหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
– พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานตามรอยพระมหากรุณาธิคุณของจังหวัดสมุทรปราการ