นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการกำหนดมาตรการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการของการผังเมือง
2. การดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
3. รายงานความก้าวหน้าการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการพ.ศ 2556 (ภาพรวมผังเมืองรวมสมุทรปราการ)
4. ขั้นตอนและกระบวนการขอแก้ไขผังเมืองรวม ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพ. ศ. 2562
5. การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ 2556 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ. ศ. 2562 กรณีโรงไฟฟ้าพระนครใต้