นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์ บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์ บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์ บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์
บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (ผ่านระบบ ZOOM MEETING) ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ย1 สำนักงานจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีประเด็นเพื่อทราบ ดังนี้
– การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ War room (ศบค.กทม.)
– รายงานการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวและความพร้อมการรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ sandbox