ทอท.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ทอท.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ทอท.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวปัญญารัตน์ ทองจิตติ ผู้เชี่ยวชาญ 11 AOT ผู้บริหาร พนักงาน ทอท. และนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีสภาพสมบูรณ์

การจัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีจิตอาสา ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหลายชนิดและเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานฯ ทั้งนี้เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ทอท.จะมอบให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นระบบนิเวศที่ดีต่อไปในอนาคต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ