Contact Info
Phone: 08 9203 0427
นายศุภมิตร ชิณศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนปทุมคงคา ปี ๒๕๒๗
- ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๓๑
- ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี ๒๕๓๔
ประวัติการรับราชการ
- ๑๔ มีนาคม ๓๔ นักประชาสัมพันธ์ ๓ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- ๑ เมษายน ๓๗ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๘ สิงหาคม ๓๘ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ๒ ธันวาคม ๓๙ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
- ๙ ธันวาคม ๔๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดระยอง
- ๑๗ พฤศจิกายน ๔๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- ๑ มกราคม ๔๕ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
- ๑๗ มีนาคม ๔๖ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- ๒๒ พฤศจิกายน ๔๗ หัวหน้าฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง กรมการปกครอง
- ๒๕ มกราคม ๕๐ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘ว) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ๑๘ พฤษภาคม ๕๔ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ๑๓ มกราคม ๕๗ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- ๒๖ มกราคม ๕๘ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- ๓๑ สิงหาคม ๕๙ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- ๑๖ ตุลาคม ๖๐ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- ๘ ตุลาคม ๖๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
- ๙ ตุลาคม ๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
การฝึกอบรม
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ ๕๔
- ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๑
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๑ การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.๑๐) รุ่นที่ ๑๐
- ปี พ.ศ. 2562 การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2) รุ่นที่ 6 (ก.พ.)
- ปี พ.ศ. 2563-2564 อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63