วัดป่าเกด

วัดป่าเกด

  • ประเภท: ประวัติศาสตร์
  • อำเภอ: พระประแดง

วัดป่าเกด เป็นวัดบนเกาะบางกะเจ้า ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

เดิมชื่อ วัดถนนเกด ตั้งชื่อตามตาเกดผู้ขุดถนนเข้าวัดเป็นคนแรก ต่อมาเรียกว่า “วัดป่าเกด” สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อครั้งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร จนในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ราวปี พ.ศ. 2360 ท่านเป็นประธานร่วมกันกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สร้างอุโบสถวัดป่าเกด วัดป่าเกดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทางด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเปิดสอนพระปริยัติธรรม นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาและสถานีอนามัยขึ้นในที่วัดอีกด้วย