บ้านขุนสมุทรจีน

บ้านขุนสมุทรจีน

  • ประเภท: เชิงอนุรักษ์
  • อำเภอ: พระสมุทรเจดีย์

ขุนสมุทรจีน ตั้งอยู่ริมทะเลปากอ่าวไทย มีลักณะป็นหมู่บ้านเล็กๆบนแหลมที่ยื่นไปในทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าชายเลนที่ยังมีคงอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่อาศัยของนกมากว่า 200 ชนิด ที่พบได้บ่อย ก็เช่น นกกระเต็น นกกระยาง กาน้ำ นกนางนวล นอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ที่เป็นแหล่งอาศัย กุ้ง หอย ปู ปลา จำนวนมาก รวมถึงบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยของชาวบ้านด้วย

ในอดีตเคยเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติ จนเมื่อเกิดวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จึงทำให้เกิดการพังทลายของดินและเกิดปัญหาน้ำท่วม ต่อมาชาวบ้านได้ร้วมกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งขึ้น และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ จังทำให้เกิดโฮมสเตย์ติดทะเล ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน และเข้าชมสถานที่ต่างๆในชุมชนแห่งนี้