E-Service

เว็บไซต์ E-Service.
รายชื่องานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service ของจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้

Smart ดำรงธรรมสมุทรปราการ

แจ้งปัญหาได้ทุกเรื่องราวผ่าน  Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

>>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

E-Service ของหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
e-service กรมการจัดหางาน
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
ระบบออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)