โครงสร้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vitae sagittis elit. Vivamus fringilla id risus
 • นายชนินทร์ กาญจนสุชา
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นางสาวชฎาพร พูลสำราญ
    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
    • นายธเรศ นกศิริ
     พนักงานทรัพยากรบุคคล
     • นางสาวทัชชา พิณทอง
      พนักงานทรัพยากรบุคคล
      • นางสาวพัชรา วิเชียรกุล
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นายวีรชาติ คงอภัย
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   • นายวงศธร สิงหพันธ์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
    • นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     • นายอาทิตย์ แหล่งสนาม
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายเมธา ศุภนาม
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
       • นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
        • นางสาวบุญญาดา มหารัตน์
         พนักงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
         • นางสาวนฤมล ติ้นชัยภูมิ
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
          • นายนิเทศ อยู่เจริญ
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
           • นางสาววรรณวิษา พาสี
            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
            • น.ส.ณัฐนันท์ รักษ์บงกชกุล
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
             • นายดิเรก คงสมบูรณ์
              พนักงานคอมพิวเตอร์
  • นายวรกร บุ้งทอง
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
   • นายชลชาสน์ คงเรือง
    นิติกร
   • นายเกริก วัฒนพรหม
    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    • น.ส.กาญจนา แสงทอง
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
     • น.ส.ณัฐฐิชา วันคำ
      พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
   • นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
    • นายธนวุฒิ ภัทราคม
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     • นางสาวสุธาสินี อัญชัญบุตร
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      • น.ส.ศิริมา ธรรมบัวชา
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       • นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง
        นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน
        • นายสมบัติ โพธิ์มั่น
         พนักงานธุรการ ส4
         • นายนริศ เนตรแก้ว
          พนักงานธุรการ ส4
          • นายวิชาญ เล็กสุวัฒน์
           พนักงานพิมพ์ ส4
           • นายหัถชัย พิบูลย์
            พนักงานพิมพ์ ชั้น 3
            • นายจันทร์เพ็ญ พิทักษา
             พนักงานขับรถยนต์
             • นายวิวัฒน์ ใจเพ็ชร
              พนักงานบริการ
              • นางสาวณิฎิภา จริงจามิกร
               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
               • น.ส.นฤมล สนสกุล
                เจ้าหน้าที่ธุรการ
                • นายสถาพร ลันนันท์
                 พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวสุกัญญา เชื้อจิตรนุกูล
    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
    • น.ส.อุสรา มุนินทร
     พนักงานวิชาการพัสดุ
  • นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
   • นายสิทธิชัย ละมัย
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวณัฐกมล รวยระรื่น
     นิติกรปฏิบัติการ
     • นางสาวณัฐพร กลิ่นจันทร์
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายศศิกฤษ ศรีคงศรี
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
       • นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ
        เจ้าพนักงานธุรการ
        • นายณัฐวุฒิ แม้นด้วง
         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         • นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์บัว
          เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
          • นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร์
           เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
           • นางสาวรมรัฐ ผิวปลั่ง
            เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
            • นางสาวศุภรัตน์ สระทองเทียน
             เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
             • นางสาวขวัญไพร วรรณศิริ
              นิติกร งานคุ้มครองผู้บริโภค
              • นางสาวปัทมา เทียนโฉม
               นิติกร งานคุ้มครองผู้บริโภค

.