โครงสร้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

 • นายชนินทร์ กาญจนสุชา
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
  • นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นางสาวชฎาพร พูลสำราญ
    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
    • นายธเรศ นกศิริ
     พนักงานทรัพยากรบุคคล
     • นางสาวทัชชา พิณทอง
      พนักงานทรัพยากรบุคคล
      • นางสาวพัชรา วิเชียรกุล
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นายวีรชาติ คงอภัย
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
   • นายวงศธร สิงหพันธ์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
    • นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     • นายอาทิตย์ แหล่งสนาม
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายเมธา ศุภนาม
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
       • นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
        • นางสาวบุญญาดา มหารัตน์
         พนักงานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
         • นางสาวนฤมล ติ้นชัยภูมิ
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
          • นายนิเทศ อยู่เจริญ
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
           • นางสาววรรณวิษา พาสี
            เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
            • น.ส.ณัฐนันท์ รักษ์บงกชกุล
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
             • นายดิเรก คงสมบูรณ์
              พนักงานคอมพิวเตอร์
  • นายวรกร บุ้งทอง
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
   • นายชลชาสน์ คงเรือง
    นิติกร
   • นายเกริก วัฒนพรหม
    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    • น.ส.กาญจนา แสงทอง
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
     • น.ส.ณัฐฐิชา วันคำ
      พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
   • นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
    • นายธนวุฒิ ภัทราคม
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     • นางสาวสุธาสินี อัญชัญบุตร
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      • น.ส.ศิริมา ธรรมบัวชา
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       • นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง
        นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน
        • นายสมบัติ โพธิ์มั่น
         พนักงานธุรการ ส4
         • นายนริศ เนตรแก้ว
          พนักงานธุรการ ส4
          • นายวิชาญ เล็กสุวัฒน์
           พนักงานพิมพ์ ส4
           • นายหัถชัย พิบูลย์
            พนักงานพิมพ์ ชั้น 3
            • นายจันทร์เพ็ญ พิทักษา
             พนักงานขับรถยนต์
             • นายวิวัฒน์ ใจเพ็ชร
              พนักงานบริการ
              • นางสาวณิฎิภา จริงจามิกร
               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
               • น.ส.นฤมล สนสกุล
                เจ้าหน้าที่ธุรการ
                • นายสถาพร ลันนันท์
                 พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวสุกัญญา เชื้อจิตรนุกูล
    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
    • น.ส.อุสรา มุนินทร
     พนักงานวิชาการพัสดุ
  • นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
   • นายสิทธิชัย ละมัย
    นิติกรชำนาญการพิเศษ
    • นางสาวณัฐกมล รวยระรื่น
     นิติกรปฏิบัติการ
     • นางสาวณัฐพร กลิ่นจันทร์
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
      • นายศศิกฤษ ศรีคงศรี
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
       • นางสาวจิตรามาศ มาศเมฆ
        เจ้าพนักงานธุรการ
        • นายณัฐวุฒิ แม้นด้วง
         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         • นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์บัว
          เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
          • นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร์
           เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
           • นางสาวรมรัฐ ผิวปลั่ง
            เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
            • นางสาวศุภรัตน์ สระทองเทียน
             เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
             • นางสาวขวัญไพร วรรณศิริ
              นิติกร งานคุ้มครองผู้บริโภค
              • นางสาวปัทมา เทียนโฉม
               นิติกร งานคุ้มครองผู้บริโภค