เขตปกครองและประชากร

เขตปกครองและประชากรของจังหวัดสมุทรปราการมีรายละเอียดดังนี้
Administrative Region and Population

เขตปกครองและประชากร

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อำเภอ ซึ่งมี 50 ตำบล 394 หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จำนวน 22แห่ง (1 เทศบาลนคร7 เทศบาลเมือง และ 14 เทศบาลตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 27 แห่ง สามารถจำแนกตามรายอำเภอได้ดังนี้
 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 10 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อบต. 2 แห่ง : แพรกษา บางด้วน และบางโปรง
 2. อำเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบล  คลองสวน เทศบาลตำบลคลองด่าน และเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อบต. 6 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ  คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง
 3. อำเภอบางพลี ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลตำบลบางพลี อบต. 5 แห่ง : บางพลีใหญ่ บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ
 4. อำเภอพระประแดง ประกอบด้วย เทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวงและเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ
 6. อำเภอบางเสาธง ประกอบด้วย เทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตำบลบางเสาธง อบต.  3 แห่ง : บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่

 

อำเภอ พื้นที่
(ตร.กม.)
ตำบล

(แห่ง)

หมู่บ้าน

(แห่ง)

เทศบาล

(แห่ง)

อบต.

(แห่ง)

หมายเหตุฯ
จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.09 50 394 22 26 1 เทศบาลนคร

7 เทศบาลเมือง

14 เทศบาลตำบล

เมืองสมุทรปราการ 190.55 13 90 10 2 1 เทศบาลนคร

3 เทศบาลเมือง

6 เทศบาลตำบล

บางบ่อ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบาลตำบล
บางพลี 260.00 6 83 2 5 1 เทศบาลเมือง

1 เทศบาลตำบล

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบาลเมือง
พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4 2 เทศบาลตำบล
บางเสาธง 114.79 3 38 1 3 1 เทศบาลตำบล

 


จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน

ณ เดือนธันวาคม 2565

พื้นที่ ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ยอดรวมทั้งหมด 646,798 713,429 1,360,227 750,442
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 255,233 285,614 540,847 285,962
อำเภอบางบ่อ 56,723 60,169 116,892 55,135
อำเภอบางพลี 133,345 150,161 283,506 183,031
อำเภอพระประแดง 88,318 95,506 183,824 89,267
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 73,740 79,335 153,075 73,282
อำเภอบางเสาธง 39,439 42,644 82,083 63,745

แหล่งที่มา:
ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
รวบรวมโดย: สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
dpwpldlwd[w;d;w]d’wd’w\
การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
 1. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค มีจำนวน  31  หน่วยงาน
 2. ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง มีจำนวน 52 หน่วยงาน
 3. ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 48 หน่วยงาน
 4. ส่วนราชการอิสระ มีจำนวน 5 หน่วยงาน
 5. รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 15 หน่วยงาน