คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือ : 230131 สป0017.3/ว353 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

คำสั่ง : คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 653/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง (เพิ่มเติม) : คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 996/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ลงนามในสัญญาจ้างและใบสั่งจ้าง)

คำสั่ง (เพิ่มเติม) : คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1334/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (การอนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิด)

คำสั่ง (เพิ่มเติม) : คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1980/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน (การอนุมัติการลา)

คำสั่ง (เพิ่มเติม) : คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3159/2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน (บัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงาน)

 

ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ https://www.samutprakan.go.th/มอบอำนาจผู้ว่าราชการ