โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความหร้อมด้านการบริหารการเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เหคโนโลยีดิจิทัล และการดูแลสุขภาพ โดยการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติการ Z00m และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube Live ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (กำหนดลงทะเบียนวันที่ ๑๒ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

กลุ่มที่ ๒ หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป และยังไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (กำหนดลงทะเบียนวันที่ ๒๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<