เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ๑๕กรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในหน้าที่

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ๑๕กรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ บกพร่องในหน้าที่

สป 0017.5_ว 237 วันที่ 18 มกราคม 2567