เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์