เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคในรอบการประเมินที่ 1 ระหว่างที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (ครั้งที่ 1/2566)