สป ๐๐๑๗.๓/ว ๔๙๗๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

สป ๐๐๑๗.๓/ว ๔๙๗๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

สป ๐๐๑๗.๓/ว ๔๙๗๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด