สป0017.3_ว4931 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ห้วหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

สป0017.3_ว4931 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ห้วหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

สป0017.3_ว4931 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการฯ