สป0017.2_19277,ว4087 การพิจารณาทบทวนคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019