สป0017.2_ว22 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2564