สป0017.2-ว620,621 การให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุม