สป0017.1_19686 3พย64 สรุปผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ 19-2564