สป0017.1_ว4142 3พย64 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)