ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ออกประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ออกประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

๑) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ช่องทางอิเล็กรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัด พ.ศ. 2566 
๒) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
๓) คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์