การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566