นโยบายการตรวจสอบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

นโยบายการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ

1 . ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ปราศจาก การแทรกแซงใดๆ ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ
2. สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
3. ต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน
4. ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่ทีมงาน
5. ประเมินโอกาสของการเกิดทุจริตและวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
6. รายงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล
7. ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ